Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied

(1) Onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing; wij erkennen geen voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van onze Algemene Verkoopvoorwaarden, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan. Onze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing als we de levering aan de klant uitvoeren zonder voorbehoud in de wetenschap dat de voorwaarden van de klant in strijd zijn met of afwijken van onze verkoopvoorwaarden.

(2) Alle afspraken tussen ons en de klant voor de uitvoering van dit contract worden schriftelijk vastgelegd in dit contract.

(3) Onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle ondernemers en consumenten.
Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. § 13 BGB Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit. §14 BGB

§ 2 Aanbieding – Biedingsdocumenten

(1) Als de bestelling moet worden gekwalificeerd als een aanbod in overeenstemming met § 145 BGB, kunnen we dit binnen twee weken accepteren.

(2) Wij behouden ons de eigendomsrechten en auteursrechten voor op illustraties, tekeningen, berekeningen en andere documenten. Dit geldt ook voor schriftelijke documenten met de vermelding “vertrouwelijk”. De klant heeft onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig voordat deze gegevens aan derden worden doorgegeven.

§ 3 Prijzen – Betalingsvoorwaarden

(1) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, zijn onze prijzen “af fabriek”, plus verzend- of transportkosten, die afzonderlijk gefactureerd zullen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

(2) De wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is niet inbegrepen in onze prijzen; deze wordt apart vermeld op de factuur tegen het wettelijke tarief op de dag van facturering.

(3) Voor de aftrek van kortingen is een speciale schriftelijke overeenkomst nodig.

(4) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging of factuur, dient de netto aankoopprijs (zonder aftrek) binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de gevolgen van betalingsachterstand zijn van toepassing.

(5) De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld, onbetwist of door ons erkend zijn. Bovendien mag hij een retentierecht uitoefenen voor zover zijn tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

§ 4 Levertijd

(1) De aanvang van de door ons opgegeven leveringstermijn veronderstelt dat alle technische vragen zijn opgehelderd.

(2) Het nakomen van onze leveringsverplichting veronderstelt verder de tijdige en correcte nakoming van de verplichting van de klant. Het verweer van niet-nakoming van het contract blijft voorbehouden.

(3) Als de klant in gebreke blijft met de acceptatie of opzettelijk andere verplichtingen tot samenwerking schendt, hebben wij het recht om vergoeding te eisen van de schade die wij hierdoor lijden, inclusief eventuele extra kosten. Verdere aanspraken of rechten zijn voorbehouden.

(4) Voor zover de vereisten van para. (3) gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van het gekochte artikel over op de klant op het moment dat de klant in verzuim is met de acceptatie of de schuldenaar in gebreke blijft.

(5) Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor zover de onderliggende koopovereenkomst een transactie is voor levering op een vaste datum in de zin van § 286 para. 2 Nr. 4 BGB of Sectie 376 HGB. Wij zijn ook aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen als de klant, als gevolg van een vertraging in de levering waarvoor wij verantwoordelijk zijn, het recht heeft om te beweren dat zijn belang bij de verdere nakoming van het contract heeft opgehouden te bestaan.

(6) Wij zijn ook aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen als de vertraging in de levering te wijten is aan een opzettelijke of grove nalatige contractbreuk waarvoor wij verantwoordelijk zijn; wij zijn niet aansprakelijk voor een fout van onze vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten
toerekenbaar. Als de vertraging in de levering te wijten is aan een grove nalatige contractbreuk waarvoor wij verantwoordelijk zijn, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.

(7) Wij zijn ook aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen als de vertraging in de levering waarvoor wij verantwoordelijk zijn, te wijten is aan de opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting; in dit geval is de aansprakelijkheid voor schadevergoeding echter beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.

(8) Verdere wettelijke aanspraken en rechten van de klant blijven voorbehouden.

§ 5 Risico-overdracht – verpakkingskosten

(1) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, wordt levering “af fabriek” overeengekomen.

(2) Voor het retourneren van verpakkingen gelden afzonderlijke overeenkomsten.

(3) Als de klant dit wenst, dekken wij de levering met een transportverzekering; de kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

§ 6 Aansprakelijkheid voor gebreken

(1) Claims voor gebreken door de klant – voor zover de klant een handelaar is in overeenstemming met het Duitse Wetboek van Koophandel – veronderstellen dat de klant naar behoren heeft voldaan aan zijn verplichtingen om de goederen te inspecteren en gebreken te melden in overeenstemming met § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel.

(2) Indien het gekochte artikel een gebrek vertoont, heeft de klant de keuze tussen nakoming achteraf in de vorm van herstel van het gebrek of levering van een nieuw artikel zonder gebreken. In het geval van het verhelpen van gebreken of vervangende levering zijn wij verplicht om alle kosten te dragen die nodig zijn voor de nakoming achteraf, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze niet worden verhoogd door het feit dat het gekochte artikel naar een andere plaats dan de plaats van nakoming is gebracht.

(3) Indien de nakoming achteraf mislukt, heeft de klant naar eigen keuze het recht om terugtrekking of prijsvermindering te eisen.

(4) Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen als de klant schadeclaims indient op basis van opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Voor zover ons geen opzettelijke contractbreuk ten laste wordt gelegd, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.

(5) Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen als wij opzettelijk een wezenlijke contractuele verplichting schenden; in dit geval is onze aansprakelijkheid voor schade echter ook beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.

(6) Voor zover de klant anders recht heeft op vergoeding van schade in plaats van de prestatie wegens nalatig plichtsverzuim, is onze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van voorzienbare, typisch optredende schade.

(7) Aansprakelijkheid voor verwijtbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid blijft onaangetast; dit geldt ook voor verplichte aansprakelijkheid onder de Product Liability Act.

(8) Tenzij hierboven anders bepaald, is aansprakelijkheid uitgesloten.

(9) De verjaringstermijn voor claims voor gebreken is 24 maanden, gerekend vanaf de overdracht van het risico. Dit is niet van toepassing als het gekochte artikel normaal wordt gebruikt voor een gebouw en het defect heeft veroorzaakt.

(10) De verjaringstermijn in het geval van een verhaalsrecht bij levering volgens §§ 478 in combinatie met 445a, 445b BGB blijft onaangetast; deze bedraagt vijf jaar, gerekend vanaf de levering van het gebrekkige artikel.

§ 7 Hoofdelijke aansprakelijkheid

(1) Elke verdere aansprakelijkheid voor schade dan voorzien in § 6 is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de aangevoerde vordering. Dit geldt in het bijzonder voor vorderingen tot schadevergoeding die voortvloeien uit culpa in contrahendo, als gevolg van onrechtmatige vorderingen tot vergoeding van schade aan eigendommen in overeenstemming met § 823 BGB.

(2) De beperking volgens para. (1) is ook van toepassing als de klant in plaats van een schadeclaim een vergoeding voor nutteloze kosten eist.

(3) Voor zover onze aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van onze werknemers, arbeiders, bedienden, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

(4) We verwijzen uitdrukkelijk naar onze verwerkingsrichtlijnen en specificaties van materiaalhoeveelheden, boorgathoeken en boordieptes. Er kunnen geen claims voor defecten tegen ons worden ingediend in het geval van onjuiste verwerking.

§ 8 Eigentumsvorbehalt – Eigentumsvorbehaltssicherung

(1) We behouden ons het eigendom van het gekochte artikel voor totdat we alle betalingen van het leveringscontract hebben ontvangen. Als de klant in strijd met het contract handelt, in het bijzonder in geval van betalingsverzuim, hebben wij het recht om het gekochte artikel terug te nemen. Als we het gekochte artikel terugnemen, vormt dit een annulering van het contract. Na terugname van het gekochte artikel zijn wij gemachtigd om het te verkopen; de opbrengst van de verkoop wordt verrekend met de verplichtingen van de klant – na aftrek van redelijke verkoopkosten.

(2) De klant is verplicht om zorgvuldig om te gaan met het gekochte artikel; in het bijzonder is hij verplicht om het op eigen kosten afdoende te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal tegen vervangingswaarde. Als er onderhouds- en inspectiewerkzaamheden nodig zijn, moet de klant deze tijdig en op eigen kosten uitvoeren.

(3) In het geval van inbeslagnames of andere interventies door derden moet de klant ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen, zodat wij gerechtelijke stappen kunnen ondernemen in overeenstemming met artikel 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO). Als de derde partij niet in staat is om ons te vergoeden voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een actie volgens artikel 771 ZPO, is de klant aansprakelijk voor de door ons geleden schade.

(4) De klant heeft het recht om het verkochte voorwerp in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; hij draagt hierbij echter alle vorderingen ter hoogte van het eindbedrag van de factuur (inclusief btw) van onze vordering die hem uit de doorverkoop jegens zijn afnemers of derden toekomen, aan ons over, ongeacht of het verkochte voorwerp zonder of na verwerking werd doorverkocht. De klant blijft gemachtigd om deze vordering te innen, zelfs na de overdracht. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen blijft hierdoor onaangetast. Wij verbinden ons er echter toe om de vordering niet te innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, niet in gebreke is met betaling en, in het bijzonder, er geen aanvraag tot opening van een gerechtelijk akkoord of insolventieprocedure is ingediend en de betalingen niet zijn opgeschort. Als dit het geval is, kunnen we echter eisen dat de klant ons informeert over de overgedragen vorderingen en hun debiteuren, alle informatie verstrekt die nodig is voor het innen, de relevante documenten overhandigt en de debiteuren (derden) informeert over de overdracht.

(5) De verwerking of transformatie van het voorwerp van verkoop door de klant wordt altijd namens ons uitgevoerd. Als het gekochte artikel wordt verwerkt met andere artikelen die niet van ons zijn, worden wij mede-eigenaar van het nieuwe artikel in de verhouding van de waarde van het gekochte artikel (eindbedrag van de factuur, inclusief btw) tot de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking. Voor het overige geldt voor de door verwerking ontstane zaak hetzelfde als voor de gekochte zaak die onder eigendomsvoorbehoud is geleverd.

(6) Als het gekochte goed onlosmakelijk wordt vermengd met andere, niet aan ons toebehorende goederen, verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe goed in de verhouding van de waarde van het gekochte goed (eindbedrag van de factuur, inclusief btw) tot de andere vermengde goederen op het moment van vermenging. Als de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de klant als hoofdzaak moet worden beschouwd, wordt overeengekomen dat de klant het mede-eigendom pro rata aan ons overdraagt. De klant is de enige eigenaar of mede-eigenaar voor ons.

(7) De klant cedeert aan ons ook de vorderingen tot zekerheid van onze aanspraken jegens hem, die jegens een derde ontstaan door de verbinding van de gekochte zaak met een zaak.

(8) Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overstijgt; wij zijn verantwoordelijk voor de keuze van de vrij te geven zekerheden.

§ 9 Referenties

We zijn gemachtigd om naar het bedrijf van de klant te verwijzen met de volledige bedrijfsnaam op onze homepage onder het kopje “Referenties” onder het trefwoord “Klanten”. De klant kan te allen tijde schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van zijn naam of bedrijfsnaam. In dit geval verbinden wij ons ertoe om de verwijzing naar de naam in de rubrieken “Referenties” en “Klanten” van onze homepage te verwijderen binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving.

§ 10 Bevoegde rechter – Plaats van nakoming

(1) Als de klant een handelaar is, is onze vestigingsplaats de bevoegde rechtbank, d.w.z. de arrondissementsrechtbank van Hannover of de arrondissementsrechtbank van Hannover; wij hebben echter ook het recht om de klant te dagvaarden voor de rechtbank van zijn woonplaats of de zetel van de onderneming.

(2) Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, in het bijzonder BGB, HGB, ZPO enz.

(3) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, is ons hoofdkantoor de plaats van uitvoering.

Status: januari 2022